WARUNKI UZYSKANIA 10-LETNIEJ GWARANCJI NA OGRODZENIA PRODUKCJI BETAFENCE

 

Dla firmy BETAFENCE jakość jest sprawą oczywistą
Gwarancja 10 letnia
  Sieć Profesjonalnych Partnerów firmy BETAFENCE
Jak rozpoznać członków Sieci Profesjonalnych Partnerów firmy BETAFENCE ?
Kto występuje o 10 letnią gwarancję ?
Jak wystąpić o 10 letnią gwarancję
W jaki sposób BETAFENCE potwierdza udzielenie 10-cio letniej gwarancji ?
Definicja gwarancji
Wyłączenia ogólne
Wyłączenia specjalne

 

DLA FIRMY BEKAERT JAKOŚĆ JEST SPRAWĄ OCZYWISTĄ

 

Jakość firmy BETAFENCE została potwierdzona certyfikatem ISO 9002 wydanym przez Eurosym już w 1994 roku.

W chwili obecnej wszystkie zakłady BBETAFENCE w Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Polsce posiadają certyfikaty jakości ISO 9001:2000 wydane przez BVQI.

<na górę strony>

GWARANCJA 10 LETNIA

 

 • BETAFENCE udziela 10 letniej gwarancji antykorozyjnej
  -na cały asortyment profesjonalnych produktów ogrodzeniowych (siatki, panele, słupki, bramy)
  -ograniczonej wyłącznie do całkowitej wartość zastosowanych materiałów ogrodzeniowych, wyłączając inne bezpośrednie lub pośrednie koszty będące wynikiem szkód powstałych w okresie lat.

 • BETAFENCE potwierdza gwarancję poprzez dostarczenie unikalnie numerowanego certyfikatu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) dla każdego zadania inwestycyjnego.

 • Dwa warunki muszą być spełnione:
  -system ogrodzeniowy został w całości wykonany z produktów firmy BETAFENCE,
  -ogrodzenie zostało wykonane przez profesjonalnego instalatora uznanego przez firmę BETAFENCE, będącego członkiem Sieci Profesjonalnych Partnerów firmy.

<na górę strony>

SIEĆ PROFESJONALNYCH PARTNERÓW FIRMY BEKAERT


Cel: Sieć Profesjonalnych Partnerów wspólnie z BETAFENCE zaangażowana jest w osiągnięcie najwyższej jakości.

 • Instalatorzy będący członkami Sieci Profesjonalnych Partnerów firmy BETAFENCE zostali wybrani na podstawie ich wysokiej fachowości i wiedzy w oparciu o specjalnie dobrane kryteria.

 • Tylko członkowie Sieci Profesjonalnych Partnerów firmy BETAFENCE mogą wykonywać ogrodzenia objęte 10 letnią gwarancją.

Warunkiem uzyskania przepustki do gwarancji jest idealny stan ogrodzenia w momencie zakończenia prac instalacyjnych.

<na górę strony>

JAK  ROZPOZNAĆ CZ10NK0W SIECI PROFESJONALNYCH PARTNERÓW FIRMY BEKAERT ?
 
 • Przez kontakt z działem obsługi klienta firmy BETAFENCE

 • Przez sprawdzenie strony internetowej BETAFENCE (www.betafence.com)

 • Przez rozpoznanie logo "Betafence Professional Polska" na oficjalnych dokumentach instalatora.

<na górę strony>

KTO WYSTĘPUJE O 10 LETNIĄ GWARANCJĘ ?
 
 • Uprawniony instalator, Profesjonalny Partner firmy BETAFENCE w imieniu końcowego użytkownika.

 • Upoważniona osoba występująca w imieniu klienta za pośrednictwem instalatora.

 • Właściciel ogrodzenia za pośrednictwem instalatora.

<na górę strony>

JAK WYSTĄPIĆ O 10 LETNIĄ GWARANCJĘ ?
 
 • Przez wypełnienie wniosku gwarancyjnego znajdującego się w dyspozycji instalatora.

 • Wniosek gwarancyjny musi zostać podpisany przez instalatora oraz przez inwestora lub użytkownika ogrodzenia.

 • Wniosek gwarancyjny należy przesłać do BETAFENCE w celu sprawdzenia i zatwierdzenia.

<na górę strony>

W JAKI SPOSÓB BEKAERT POTWIERDZA UDZIELENIE 10-cio LETNIEJ GWARANCJI ?
 
 • Przez przesłanie do użytkownika karty gwarancyjnej z niepowtarzalnym numerem. Kopia wysyłana jest także do instalatora.
 • Przez wysłanie specjalnej tabliczki identyfikacyjnej z niepowtarzalnym numerem do instalatora, który ma obowiązek zamocować ją na ogrodzeniu.
 • Posiadanie karty gwarancyjnej oraz obecność tabliczki identyfikacyjnej na ogrodzeniu to dwa elementy wymagane w przypadku wnoszenia reklamacji.

<na górę strony>

DEFINICJA GWARANCJI

 

BEKAERT FENCING Sp. z o. o. Kotlarnia gwarantuje odporność korozyjną wyrobów przez okres 10 lat licząc od daty sprzedaży.

Gwarancja zostanie udzielona pod warunkiem, że system ogrodzeniowy zainstalowano w całości z produk­tów firmy BETAFENCE oraz, że ogrodzenie zostało wykonane przez profesjonalnego instalatora uznanego przez firmę BETAFENCE, będącego członkiem Sieci Profesjonalnych Partnerów firmy.

Udzielona gwarancja potwierdzana jest przez dostarczenie numerowanego certyfikatu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) dla każdego zadania inwestycyjnego.

Okazanie certyfikatu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) oraz obecność tabliczki identyfikacyjnej na ogrodzeniu jest warunkiem rozpatrywania reklamacji.

Roszczenia z tytułu gwarancji ograniczone są tylko do naprawy lub wymiany towaru na nowy wolny od wad. Inne, dodatkowe koszty nie będą pokrywane.

Wszystkie wady należy zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia.

Jeżeli jest to konieczne, w celu potwierdzenia zasadności reklamacji mogą być wykonane niezależne bada­nia. Tylko w przypadku, jeżeli badania potwierdzą, że dostarczone produkty posiadały ukryte wady produk­cyjne koszty badań zostaną pokryte przez firmę BETAFENCE.

Wszystkie sprawy sporne, które mogłyby wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją lub egzekucją gwarancji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

<na górę strony>

WYŁĄCZENIA OGÓLNE
 
 1. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, magazynowania, instalowania oraz wskutek użytkowania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Gwarancja obejmuje tylko odporność antykorozyjną wyrobów, natomiast zmiany koloru powłok, elementy napędowe i akcesoria zawiasowo-zamkowe bram a także elementy wykonane całkowicie z tworzyw sztucznych nie są objęte niniejszą gwarancją.
 3. Gwarancja nie zostanie udzielona jeżeli montaż elementów ogrodzenia odbywał się w sposób niezgodny ze wskazówkami producenta lub niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 4. Reklamacje zgłoszone niezgodnie z procedurą oraz zgłoszone po okresie gwarancyjnym nie będą rozpatrywane.
  Elementy ziemne oraz podwaliny ogrodzeń nie są objęte niniejszą gwarancją

<na górę strony>

WYŁĄCZENIA SPECJALNE
 
 1. Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeżeli eksploatowane wyroby narażone były na kontakt z substancjami toksycznymi, radioaktywnymi, agresywnymi typu spaliny, pyły, sól, herbicydy lub innymi.
 2. Wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500) są wyłączone z gwarancji.
 3. Wyroby eksploatowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza są wyłączone z gwarancji.
 4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeżeli eksploatowane wyroby narażone były na działanie temperatury poniżej -20°C i powyżej +50°C lub były montowane w temperaturze niższej niż 0°C.
 5. Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 mm od linii cięcia są wyłączone z gwarancji.
 6. Normalne zużycie elementów ogrodzenia oraz uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników takich jak uderzenia, tarcie są wyłączone z gwarancji.
 7. Uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych takich jak ogień, wyładowania atmosferyczne, trzęsienia ziemi, osuwanie się gruntów, wiatr, działania wojenne oraz innych tzw. sił wyższych są wyłączone z gwarancji.
 8. Zamierzone, złośliwe lub przypadkowe uszkodzenia spowodowane przez klienta lub strony trzecie są wyłączone z gwarancji.

<na górę strony>